englishαρχική Interreg IIIεπικοινωνίαχρήσιμα linksχάρτης πλοήγησηςγλωσσάριο Προγράμματα: αναζήτηση   
Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικοτητας και Ναυτιλίας

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικοτητας και Ναυτιλίας

Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Γλωσσάριο
 :: Αναζήτηση
Αναζήτηση Λέξης/Όρου
Αλφαβητική Αναζήτηση
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λοιποί Χαρ/ες

Α
Αειφόρος ανάπτυξη

Όρος που δηλώνει μια πολιτική για συνεχή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που δεν συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά, αντιθέτως, εγγυάται την ορθολογική βιωσιμότητά τους. Στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται ως «σεβόμενη το περιβάλλον ανάπτυξη», δηλαδή εκείνη που «εγγυάται την περιβαλλοντική βιωσιμότητα». Στην Έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Brundland), η Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται ως «η ανάπτυξη, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».


Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος

Ο Εργολήπτης (φυσικό πρόσωπο ή εργοληπτική επιχείρηση), στον οποίο έχει ανατεθεί με Σύμβαση η κατασκευή ενός έργου. Πηγή :Άρθρο 3 του N. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»


Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Αφορά όλες τις ενέργειες, προγράμματα, δράσεις, μέτρα, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και στοχεύουν στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση είναι το επιχειρηματικό πνεύμα, η ικανότητα για απασχόληση, η δυνατότητα προσαρμογής και η ισότητα των ευκαιριών, τα δε Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να συμβάλλουν στην στήριξη των τεσσάρων αυτών αξόνων. 


Ανεργία

Κατάσταση όσων προσφέρονται για εργασία και δε βρίσκουν απασχόληση έναντι αμοιβής, ανάλογη με την ειδίκευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες που διαθέτουν.
Ο άνεργος διαφέρει από τον άεργο. Ο τελευταίος επίσης δεν έχει απασχόληση, αλλά και δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει.


Ανταγωνιστικότητα

Το Λευκό Βιβλίο του 1994 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση περιλαμβάνει προσανατολισμούς για μια σφαιρική πολιτική ανταγωνιστικότητας.
Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας δρομολόγησε νέα στρατηγική με σκοπό να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2010, την ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία ανά την υφήλιο. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να επιφέρει οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση στην ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.


Αξιόλογηση

Η διαδικασία βάσει της οποίας γίνεται η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών παρεμβάσεων της Κοινότητας. Οι διαρθρωτικές αυτές παρεμβάσεις αποτελούν αντικείμενο εκ των προτέρων αξιολόγησης, ενδιάμεσης αξιολόγησης και εκ των υστέρων αξιολόγησης, που αποσκοπούν στην εκτίμηση του αντίκτυπού τους σε σχέση με τους στόχους, και στην ανάλυση των επιπτώσεών τους σε συγκεκριμένα διαρθρωτικά προβλήματα.


Άξονες Προτεραιότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής που έχει επιλεγεί σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Συνοδεύεται από τη συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών οργάνων και από τους χρηματοδοτικούς πόρους του κράτους- μέλους που του αντιστοιχούν, καθώς και από τους συγκεκριμένους στόχους.


Απασχόληση

Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ, η προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης, διατηρεί τον στόχο αυτόν τροποποιώντας τον ελαφρά ώστε να διευκρινίζεται ότι η Ένωση εργάζεται για μια ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση η οποία να τείνει προς την πλήρη απασχόληση.
Για να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010, ο οποίος τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, η νέα ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2003, καθορίζει μια σειρά προτεραιοτήτων, όπως: μείωση του ποσοστού ανεργίας, προώθηση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενθάρρυνση των εργαζομένων που φθάνουν στην ηλικία συνταξιοδότησης να παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους στην αγορά εργασίας, προώθηση της δια βίου μάθησης καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος και καταπολέμηση της παράνομης εργασίας.


Απόφαση
Υποχρεωτική ως προς όλα τα μέρη της, δεσμεύει εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται και τους προσδιορίζει ρητά.

Αρχή Πληρωμής

Σημαίνει μία ή περισσότερες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή σώματα που έχουν καθοριστεί από το κράτος-μέλος με σκοπό την κατάρτιση και την υποβολή αιτήσεων πληρωμών και είσπραξης πληρωμών από την Επιτροπή. Το κράτος-μέλος θα καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης του με την Αρχή Πληρωμής καθώς και της σχέσης της Αρχής Πληρωμής με την Επιτροπή.


Άυλες Ενέργειες ή "soft" ενέργειες

Θεωρούνται οι ενέργειες των οποίων οι παρεμβάσεις αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, επιστημονική έρευνα, επαγγελματικό προσανατολισμό, διασύνδεση και επικοινωνία επιχειρήσεων, έρευνα αγοράς,  κ.λ.π. γενικότερα παρεμβάσεις πλην εκείνων τηςυλικοτεχνικής υποδομής ( όπως κατασκευές τεχνικών έργων, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανημάτων, κ.λ.π.)


Powered by  altaB2x