Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – Προγραμματική Περίοδος 2007
European Territorial Cooperation Programmes – Programming Period 2007-2013
 
 


Ελληνικά
            

English, Italian, French


Τα προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτά.


The Operational Programmes of the ‘Interreg’ Community Initiative
are co-funded by the European Regional Development Fund and by national funding
from the countries that participate in the Operational Programmes.